ข้อดีของระบบ Panelized System

151127_NH_blog

           การก่อสร้างแบบสำเร็จรูป เป็นระบบการก่อสร้างที่นิยมกันมากในต่างประเทศ และได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น พื้นสำเร็จรูป ผนังสำเร็จรูป โดยการเลือกใช้งานในแต่ละระบบจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสภาพการก่อสร้างต่างๆ เช่น สภาพพื้นที่ดิน สภาพภูมิอากาศ สภาพความพร้อมของผู้ใช้เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ ค่าแรงงานและสภาพการแข่งขันเรื่องเวลา

          การเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่ถูกต้องกับงานจะส่งผลให้ประหยัดค่าวัสดุ ไม่เหลือเศษ เนื่องจากใช้ทุกชิ้นอย่างเกิดผล และเกิดคุณค่าแก่งาน ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกชิ้นส่วน การทำงานเป็นการทำงานแบบมีระบบแบบแผน ลดต้นทุนค่าแรงคนงาน ย่นระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดลดลง

151127_nh_pic01
151127_NH_button-06
 • โครงการบ้านเอื้ออาทร
 • สำนักงานขายการ์เด้นโฮม (หน้าจิตรโภชนา)
 • โครงการชะอำลากูน
 • สถาบันเทคโลโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)cv
 • งานสถาปนิกสยามปี 2546 อิมแพค เมืองทองธานี
 • หมู่บ้านปรางค์ทอง (ภูเก็ต)
 • สำนักงานขายโครงการแสนสิริ
 • โครงการบ้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)สึนามิ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
151127_NH_button-07

ระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างด้วยระบบโครงเหล็กเมื่อเทียบกับบ้านทั่วไปด้วยระบบก่ออิฐคอนกรีตแล้วถือว่าต่างกันเยอะมาก แถมยังได้เรื่องความแข็งแรงทนทานมากกว่า เนื่องจากใช้การสร้างแบบสำเร็จรูป ได้มาตราฐานเดียวกันจากโรงงาน ลดเวลาการทำงานในเรื่องระบบโครงสร้างอาคาร ปัญหาเรื่องการควบคุมวัสดุ ปัญหาเรื่องคน ทำให้มีเวลาเหลือในการเก็บงานที่ต้องใช้ความปราณีตได้มากกว่า

151127_NH_button-08

ด้วยความที่ขนาดของเหล็กที่มีให้เลือกหลากหลาย  จึงทำให้สามารถเพิ่มความยาวของโครงสร้าง โดยเพิ่มขนาดของเหล็ก แทนการเสริมโครงสร้างผนังหรือเสาคาน

151127_NH_button-09

ระบบพื้นในบานโครงสรางเหล็ก หากใช้ระบบพื้น Metal deck จะชวยยึดใหโครงสรางไมไหวตัวหรือสั่น แตก็สามารถใชระบบพื้นสำเร็จรูปมาวางไดเชนกัน  ระบบพื้น Metal deck จะชวยใหงานติดตั้งระบบทอ เชน ทอระบบสุขาภิบาล

สะดวกขึ้น และลดปญหาการรั่วซึมของพื้นในภายหลัง เพราะสามารถเจาะพื้นเหล็กเพื่อเดินทอทะลุพื้นไดงายและสะดวกกวาการเจาะพื้นคอนกรีต นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบใหเดินทอบนพื้นเหล็กกอนการเทคอนกรีตมวลเบาทับได หากไดรับการออกแบบที่ถูกตองจะทำใหสามารถลดวัสดุทอ ลดเสียงน้ำไหลและลดความจำเปนในการตีฝาเพดานเพื่อปดทอได้

ส่วนในด้านระบบไฟฟ้าและระบบประปา อาจวางแผนด้วยการวางท่อร้อยสายไฟจากโรงงานไว้ให้เรียบร้อย โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีก ทั้งการสกัด หรือเจาะ ทำให้ไม่เกิดปัญหารอยร้าวภายใน ทั้งหมดล้วนสามารถวางแผนได้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนการสร้าง เพื่อติดตั้งที่หน้างานได้อย่างสะดวก เป็นระบบที่ง่ายต่อการติดตั้งระบบสาธารณนูปโภคอย่างมาก

151202_NHC_Enter-button
151202_NHC_Line-button
151202_NHC_Email2-button
151127_NHC_banner
151127_NH_button-10

หากมีเนื้อที่จำกัดในการก่อสร้าง สามารถเลือกใช้บ้านแบบน็อคดาวน์ (Knock Down)ได้ และเหมาะสำหรับคนที่มีงบจำกัด เพราะมีราคาไม่แพงมาก

151127_NH_button-11

น้ำหนักของระบบโครงเหล็กที่เบากว่าไม้และอิฐ ได้มากกว่า 60% ทำให้สามารถลดจำนวนและขนาดของเสาเข็มได้ รวมทั้งภายในบ้านก็สามารถวางตู้ชิดมุมห้องได้ เพราะไม่มีเสากลางบ้านให้รกตาและจำกัดพื้นที่ใช้สอย ทำให้ได้เนื้อที่เพิ่มมากขึ้น

151127_NH_button-12

ทั้งส่วนของการประกอบและติดตั้งที่ง่ายดาย ด้วยสัดส่วนความแข็งแกร่งกับน้ำหนักของเหล็ก ที่สามารถประกอบแผงได้เลย แม้จะมีขนาดใหญ่ แต่กลับมีน้ำหนักเบา ทำให้สามารถยกประกอบได้ด้วยแรงคน ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่แตกต่างจากระบบอื่น

151127_NH_button-13

ความแข็งแรงของบ้านหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบโครงเหล็ก เปรียบเทียบกับการก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปนั้น พบว่าความแข็งแรงของระบบโครงเหล็กมี ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นและเบากว่าระบบก่ออิฐฉาบปูน เนื่องจากคุณสมบัติของเหล็กคือมีความยืดหยุ่นสูงและเบา ซึ่งต่างจากคุณสมบัติของปูนที่หนักและไม่มีความยืดหยุ่น เมื่อถึงจุดที่ปูนไม่สามารถทนแรงสั่นสะเทือนได้ก็คือหักและถล่มลงมาในที่สุด ในหลายๆประเทศเช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน นิวซีแลน ที่มีปัญหาแผ่นดินไหว จะใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างแทบทั้งนั้น จะเห็นว่าเหล็ก เบากว่าคอนกรีต แต่ยืดหยุ่นกว่า เหนียวกว่า และความเบานี่เอง ทำให้เหล็กมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายน้อยกว่าคอนกรีตด้วย

151127_nh_pic02
151127_NH_button-14
 • เปลือกอาคาร

ระบบเปลือกอาคารที่ดีจะต้องมีระบบเปลือกอาคารที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันความร้อนและความชื้น เป็นระบบผนังมวลเบาเพื่อไม่ให้อมความร้อน อับอากาศ โดยเฉพาะห้องปรับอากาศ ต้องทนต่อสภาวะดินฟ้าอากาศ การต้องติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนและความชื้นทับผนังอีกชั้นหนึ่ง ทำให้การก่อสร้างมีหลายขั้นตอนมากยิ่งขึ้น เสียเวลา สิ้นเปลืองวัสดุ เปลืองพื้นที่ และทำให้ค่าก่อสร้างสูง จึงไม่คุ้มค่าในการติดตั้งเพิ่ม

ผนังโครงสร้างเหล็กเป็นระบบผนังที่มีน้ำหนักเบา จึงทำให้เกิดอิสระในการวางตำแหน่งผนังและออกแบบผนังเป็นรูปร่างต่างๆได้มากมายโดยไม่จำเป็นต้องวางผนังบนคาน ความเป็นฉนวนที่ดีของผนังจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดสภาวะอากาศที่ดี สบาย และมีสภาพอากาศภายในอาคารที่สม่ำเสมอ ใช้ภาระการทำความเย็นน้อย ประหยัดแอร์ ถือเป็นกุญแจสำคัญของอาคารอนุรักษ์พลังงาน

151127_NH_button-15

เนื่องจากผนังเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมด ทำให้หมดปัญหาเรื่องผนังร้าว การซ่อมบำรุงจึงมีเพียงแค่ทาสีใหม่ เมื่อสีซีดจาง ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชิ้นมีการยึดต่ออย่างแน่นหนา แนบสนิท หมดปัญหาเรื่องน้ำซึมจากภายนอก ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับงานอลูมิเนียมที่ต้องมานั่งแก้กัน ก่อให้เกิดปัญหาบานปลายตามมา

บานโครงสรางเหล็กเปนระบบการกอสรางบานที่มองขามไมไดและมีศักยภาพสูงที่จะมาทดแทนระบบการกอสรางบานในรูปแบบเดิมอยางรวดเร็ว จึงควรเร่งศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างระบบนี้ เนื่องจากยุคนี้เปนโอกาสที่ผูออกแบบจะอาศัยจุดเดนของโครงสรางเหล็กในการนำเสนอแนวคิดบานสมัยใหมที่ตอบสนองกับความตองการของการอยูอาศัยในอนาคตที่สังคมยกยองอาคารที่อนุรักษพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือในส่วนของอาคารที่เปนอาคารเขียว

สวนจุดเดนที่สำคัญในการใชโครงสรางเหล็กในการก่อสร้างบ้านหรืออาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือ เหล็ก ซึ่งเปนวัสดุที่สามารถนำกลับมาใชใหมไดนั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณาใชวัสดุทองถิ่นประกอบกับบานโครงสรางเหล็ก ซึ่งรวมถึงการกอสรางพื้น ผนังและหลังคา รวมทั้งระบบฉนวนปองกันความรอนและปองกันความชื้น หากผูออกแบบมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง ก็สามารถออกแบบบานโครงสรางเหล็กที่มีความคงทน และมีอายุการใชงานไดอยางยาวนานไม่แตกตางจากโครงสรางคอนกรีตหรือโครงสร้างอิฐโครงสร้างปูน

151202_NHC_Enter-button
151202_NHC_Line-button
151202_NHC_Email2-button
151127_nh_pic03
151127_NH_button_v2

ด้วยการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เรียบร้อยจากทางโรงงาน เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการติดตั้ง ทำให้หมดปัญหาเรื่องของขยะและฝุ่นละอองต่างๆที่จะเกิดขึ้นในบริเวณจุดก่อสร้าง หน้างานไม่เปียก จึงเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้อาจเกิดผลกระทบทางเสียงอยู่บ้างแต่ส่งผลกระทบน้อยมาก

 • ความต้านทานจากภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยระบบโครงเหล็กที่สามารถทนทานและต้านทานต่อการสั่นสะเทือนของดินไหวที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถลดความสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับระบบที่สร้างด้วยปูน อิฐและไม้ โดยสามารถสังเกตได้จากประเทศที่มักมีแนวโน้มความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหวได้สูง เช่น ประเทศญี่ปุ่น อาคารและตึกเกือบทั้งหมดถูกสร้างด้วยระบบโครงสร้างเหล็ก เนื่องจากน้ำหนักที่เบาของเหล็ก ทำให้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว( seismic force) ต่ำกว่าระบบที่ใช้วัสดุอื่น อีกทั้งผนังรับแรงที่ทำด้วยคอนกรีต นั้นมีค่าความแข็ง (Stifnes)สูงกว่าระบบเสาโครงและผนังก่ออิฐที่ไม่สามารถรับแรงด้านข้างได้  ระบบโครงสร้างเหล็กจึงเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมทำหรับภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี

 • แสงสว่างและการระบายอากาศตามธรรมชาติ

การออกแบบให้มีการถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติ และแสงสว่างเข้าถึง โดยอาศัยการยกตัวของอากาศร้อน (Stack Ventilation) เป็นวิธีการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งพาการระบายอากาศโดยอาศัยกระแสลมตามธรรมชาติ

151127_NH_button_enter_v2
151127_NH_button_port_v2